همسر بهشتی

اسم واقعی من فرشته نیست. فقط همیشه آرزو کرده ام فرشته زندگی همسرم باشم...